Thông tin Khoa học xã hội, 12 (432) 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh truyền thông khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp

Trần Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt


Hiện nay, một trong những giá trị tạo nên lợi nhuận của doanh nghiệp là nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ, ứng dụng các sáng chế/kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào thực tiễn sản xuất. Trong bối cảnh đó, truyền thông KH&CN là kênh kết nối cung - cầu công nghệ giữa nhà nước - viện nghiên cứu - trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với nhau và truyền thông xã hội, truyền thông tới công chúng. Bài viết đánh giá thực trạng và gợi mở giải pháp để thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN tại các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP