Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN (Streptomyces spp.) ĐỐI KHÁNG NẤM Pyricularia grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

Nguyễn Thị Phong Lan, Võ Thị Thu Ngân, Trần Phước Lộc, Trần Hà Anh

Tóm tắt


      Phòng trừ sinh học bệnh hại cây trồng đang được xem là giải pháp cần để thay thế cho việc sử dụng thuốc hóa học. Có 395 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Pyricularia grisea được chọn lọc. Trong số đó có 50 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với bốn chủng nấm P. grisea. Sáu chủng xạ khuẩn đã được định danh là Streptomyces cavourensis S27, Streptomyces xiamenensis S257, Streptomyces viriabilis S28, Streptomyces iakyrus S233, Streptomyces scopuliridis S136, Streptomyces fulvissimus S30 và các chủng có tiềm năng đối kháng với nấm P. grisea. Bên cạnh đó chúng còn có khả năng sinh trưởng tốt ở nhiệt độ cao, trên môi trường có nồng độ muối cao và có khả năng tiết IAA với nồng độ cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004