Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước thấp đến sự gây bệnh của vi rút đốm trắng (WSSV) trên tôm he Nhật Bản (Marsupenaeus japonicus)

Dang Thi Lua, Ikuo Hirono

Tóm tắt


     Vi rút đốm trắng (WSSV) là vi rút gây bệnh có độc lực mạnh trên tôm nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây sốc. Các biện pháp khống chế WSSV đã và đang được nghiên cứu nhưng vẫn chưa được áp dụng vào thực tiễn, do vậy việc quản lý môi trường nhằm hạn chế các yếu tố gây sốc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh WSSV. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ nước, đặc biệt là nhiệt độ nước thấp, đến khả năng gây bệnh của WSSV trên tôm he Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tôm chết sớm và cao nhất, lên tới 100% sau 7 ngày gây nhiễm WSSV, đã quan sát thấy ở nghiệm thức tôm nuôi ở 25oC, tiếp đến là ở nghiệm thức tôm nuôi ở 20oC và tỷ lệ chết thấp nhất ở nghiệm thức tôm được giữ ở 15oC. Nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ tôm chết xuất hiện muộn và thấp hơn ở tôm thí nghiệm nuôi ở 25oC nhưng được hạ nhiệt độ xuống 15oC sau khi gây nhiễm khi so với tôm trước và sau khi gây nhiễm đều giữ ở 25oC. Ngược lại, tỷ lệ tôm chết tăng lên ở nghiệm thức tôm giữ ở 15oC sau đó được nâng lên 25oC sau khi gây nhiễm khi so với nghiệm thức tôm giữ ở 15oC trước và sau khi gây nhiễm. Kết quả này được kiểm chứng bằng kỹ thuật PCR và RT-PCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gây bệnh của WSSV trên tôm he Nhật Bản phụ thuộc vào nhiệt độ và tôm mẫn cảm nhất với WSSV ở nhiệt độ khoảng 25oC. Nhiệt độ thấp (khoảng 15oC) đã làm chậm sự nhân lên của WSSV trên tôm nhiễm bệnh và ở nhiệt độ này tôm được xem như là nguồn mang mầm bệnh WSSV tiềm ẩn, khi nhiệt độ nước tăng lên bệnh sẽ bùng phát.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004