Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mức đạm bón đến sinh trưởng của cây lúa trong các điều kiện hạn khác nhau

Tran Thi Thiem, Yamauchi Akira

Tóm tắt


      Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sự phát triển bộ rễ, quang hợp và tích luỹ chất khô của cây lúa trong các điều kiện hạn khác nhau. Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới dưới hệ thống tưới phun nước theo hàng tạo ra độ ẩm đất khác nhau. Ba mức phân đạm: 60, 120 và 180 kg N ha-1 được trộn đều với 50 kg P2O và 50 kg K2O ha-1 và bón sau cấy 8 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tổng chiều dài rễ và khối lượng chất khô tăng khi tăng lượng đạm ở mức bón 60 lên 120 kg N ha-1, nhưng khi tăng ở mức bón 120 lên 180 kg N ha-1 không làm tăng các chỉ tiêu trên trong điều kiện hạn nặng (<17% w/w độ ẩm đất). Tuy nhiên, trong điều kiện hạn nhẹ (17-25% w/w độ ẩm đất) cũng như tưới nước đủ ẩm (>25% w/w độ ẩm đất), tổng chiều dài rễ tăng, cây hút nước nhiều hơn, quang hợp tốt hơn, dẫn đến cây tích luỹ chất khô cao hơn khi tăng lượng đạm bón từ 60 đến 180 N ha-1. Ngoài ra, chỉ trong điều kiện tưới nước đủ ẩm, tổng chiều dài rễ có mối quan hệ thuận và chặt ở mức ý nghĩa với khối lượng chất khô khi bón đạm ở mức bón 120 và 180 kg N ha-1, nhưng khi bón ở mức 60 kg N ha-1 khối lượng chất khô không có mối quan hệ chặt ở mức ý nghĩa với tổng chiều dài rễ. Như vậy, trong điều kiện tưới nước đủ ẩm, việc bón đạm ở mức 120 và 180 kg N ha-1 đều làm tăng khả năng tích luỹ chất khô do tổng chiều dài rễ tăng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004